1. mzr is me
  2. 公共DNS: https://dns.mzr.me/ //全国DNS服务器IP地址汇总
  3. 公共NTP: https://ntp.mzr.me/ //提供的各国NTP服务器
  4. 个人博客: https://yangyang.im/ //羊羊自留地
  5. Markdown编辑器: https://md.mzr.me/ //在线Markdown编辑器
  6. 临时邮箱 https://tempmail.cn/ //临时邮箱
  7. Cloudflare https://cf.mzr.me/ //Cloudflare CNAME/IP 高级接入
  8. 毒鸡汤 https://jt.mzr.me/ //一碗毒鸡汤 - 壮士可要来一碗
  9. IP地址查询 https://gfw.cx/ //IP地址查询,显示查询自己的IP地址
  10. Aria2面板 https://aria2.mzr.me/ //Aria2 前端面板 ( GUI、WebUI ) -AriaNg
  11. 罗盘时钟 https://time.mzr.me/ //罗盘时钟